Namn: Emil Falck

Årskurs: 3

Kontakt: bam@n.lintek.liu.se 

Beskrivning av min post:

Beskrivning av mig:

Citat: